در حال نمایش یک نتیجه

گیتس مانی | Mani Gates

184,000 تومان
کانال را به صورت قیفی شکل باز می کند. از پیزو برای تراش دادن دندان و قسمت های سخت آن نظیر عاج دندان به کار می رود. سایز 32mm سر فایل پیزو بیشتر در کانال ریشه فرو می رود و کانال را به صورت خطی شکل باز می کند.